Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.
 2. Aanbiedingen
  Alle aanbiedingen van Van der Hulst Catering & Kookstudio zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met Van der Hulst Catering & Kookstudio komt tot stand door acceptatie van de door Van der Hulst Catering & Kookstudio uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.
 3. Prijzen
  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Van der Hulst Catering & Kookstudio behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.
 4. Betaling
  
Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Van der Hulst Catering & Kookstudio te zijn ontvangen binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door Van der Hulst Catering & Kookstudio te zijn ontvangen. Het IBAN nummer van Van der Hulst Catering & Kookstudio is NL65RABO0119556332 t.n.v. Van der Hulst Catering & Kookstudio. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Van der Hulst Catering & Kookstudio mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Van der Hulst Catering & Kookstudio verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Van der Hulst Catering & Kookstudio verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Van der Hulst Catering & Kookstudio is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 5. Vergunningen
  Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Van der Hulst Catering & Kookstudio blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden om de opdracht te annuleren.
 6. Annulering
  Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Van der Hulst Catering & Kookstudio in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

  • 
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
  • 
7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%

  • Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%


No-show in de kookstudio 100%

 

 1. Te leveren goederen en diensten
  De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Van der Hulst Catering & Kookstudio is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Van der Hulst Catering & Kookstudio niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 2. Overmacht
  In geval van overmacht heeft Van der Hulst Catering & Kookstudio het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
 3. Aansprakelijkheid
  Van der Hulst Catering & Kookstudio is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Van der Hulst Catering & Kookstudio terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Van der Hulst Catering & Kookstudio nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.
 4. Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
  Van der Hulst Catering & Kookstudio behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Van der Hulst Catering & Kookstudio heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Van der Hulst Catering & Kookstudio te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Van der Hulst Catering & Kookstudio heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.
 5. Overige
  Op de door Van der Hulst Catering & Kookstudio aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.